16 - 20 / 9 / 2022

Fair Video

Jewellery & Gem WORLD Hong Kong 2021 – Fair video

Jewellery & Gem WORLD Hong Kong 2019

Jewellery & Gem WORLD Hong Kong 2019 – Welcome Video

Jewellery & Gem WORLD Hong Kong 2019 – New Logo Video

Keep me update on:

Jewellery & Gem ASIA Hong Kong
Jewellery & Gem WORLD Hong Kong